Ενεργειακά Πιστοποιητικά

Ποια δικαιολογητικά είναι απαραίτητα για την έκδοση ΠΕΑ;

Τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού ανάλογα με την χρονολογία κατασκευής της κτιριακής μονάδας. Για τα κτίρια τα οποία έχουν κατασκευαστεί πριν απο το 1983 είναι απαραίτητα τα εξής δικαιολογητικά:

1) Ε9 του ιδιοκτήτη ή ο τίτλος ιδιοκτησίας
2) Κάτοψη του ακινήτου
3) Παράβολο με κωδικό 8012, αξίας 5 ευρώ

Για τα κτίρια τα οποία έχουν ανεγερθεί μετά το 1983 χρειάζεται επιπλέον από τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά ο αριθμός οικοδομικής αδείας.

Προαιρετικά δικαιολογητικά αποτελούν:

1) Το φύλλο συντήρησης του λέβητα
2) Αριθμός πρωτοκόλλου δήλωσης κτηματολογίου